Pomocnajemcy

Leigjendaadstodin-merki

Pomoc prawna dla najemców

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów (isl. Neytendasamtökin) udziela porad prawnych dla najemców na podstawie umowy o świadczeniu usług z Ministerstwem Spraw Socjalnych. Usługa jest nieodpłatna i polega w głównej mierze na zapewnieniu najemcom pomocy, porad i informacji w sprawach związanych z najmem lokalu.

Prawnicy Pomocy prawnej dla najemców odpowiadają na pytania najemców i w razie konieczności instruują, w jaki sposób dochodzić swoich praw. W przypadku braku porozumienia między najemcą a wynajmującym, najemcy mogą zwrócić się o pomoc w znalezieniu innych rozwiązań, np. złożenia skargi do komisji skarg w sprawach mieszkaniowych (isl. Kærunefnd húsamála).

W celu uzyskania pomocy prawnej należy wysłać wiadomość e-mail na adres ns[at]ns.is lub zadzwonić w godzinach 12:30-15:00 we wtorek lub czwartek pod numer telefonu: 545 1200. Istnieje również możliwość umówienia się na osobiste spotkanie z prawnikami naszej organizacji.

Najemcy mogą kontaktować się ze stowarzyszeniem w sprawach wszelkiego typu, takich jak kwestie dotyczące zawarcia umowy najmu, zobowiązań stron w trakcie trwania umowy najmu czy rozliczeń podczas zwrotu najmowanego lokalu.

Poniżej znajdują się przykłady często zadawanych pytań i odpowiedzi:

  • Rozwiązanie umowy najmu
  • Czy można wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny?

W sytuacji gdy wynajmujący wypowiada umowę najmu bez podania przyczyny, kluczowy jest rodzaj zawartej umowy. W przypadku umowy na czas określony wygasa ona automatycznie po zakończeniu określonego w niej okresu najmu. Odstępstwem od tej zasady będzie porozumienie regulujące tę kwestię pomiędzy najemcą a wynajmującym lub zapisane w umowie szczególne uprawnienie do jej wypowiedzenia. Umowę zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć bez podania określonej przyczyny. W tym przypadku należy zachować określony ustawowo lub zapisany w umowie (uzgodniony przez strony umowy) okres wypowiedzenia. Jeżeli okres wypowiedzenia zapisany w umowie jest krótszy niż wymagany ustawowo, wówczas najemca nie jest prawnie zobligowany do jego przestrzegania, gdyż naruszone zostanie jego prawo do ustawowej długości okresu wypowiedzenia.

 

Konserwacja najmowanego lokalu

– Kto jest odpowiedzialny za konserwację najmowanego lokalu?

Co do zasady wynajmujący ponosi odpowiedzialność za konserwację lokalu. Wyjątek od tej zasady stanowią drobne prace konserwatorskie, jak wymiana baterii w czujnikach dymu, czyszczenie odpływów czy wymiana żarówek. Dopuszczalne jest uzgodnienie w umowie najmu innego podziału obowiązków, na przykład zobowiązanie najemcy do odmalowania mieszkania przed jego zwrotem. Wszelkie uzgodnione zmiany będą dotyczyć najemcy tylko w przypadku, gdy zostaną zawarte w umowie najmu

Kaucja zabezpieczająca przy umowie najmu

– Jak długo wynajmujący może zwlekać ze zwrotem kaucji?

Powszechną praktyką jest żądanie przez wynajmującego przedstawienia przez przyszłego najemcę zabezpieczenia umowy najmu. Takie zabezpieczenie chroni wynajmującego na wypadek zniszczeń lokalu spowodowanych przez najemcę w trakcie obowiązywania umowy najmu. Zabezpieczenie umowy najmu może stanowić gwarancja bankowa, poręczenie osoby trzeciej lub kaucja (depozyt pieniężny), którą przechowuje wynajmujący. Wynajmujący, może wybrać sposób, w jaki chce zabezpieczyć zawieraną umowę najmu, lecz najemca ma prawo odmówić wykonania przelewu środków bezpośrednio na konto wynajmującego, jeżeli zaoferuje inny rodzaj poręczenia, który wynajmujący uzna za wystarczający. W celu skorzystania z zabezpieczenia umowy najmu wynajmujący musi przedstawić swoje roszczenia w formie pisemnej w ciągu czterech tygodni od dnia zwrotu lokalu. W przypadku gdy roszczenie nie wpłynie w trakcie tego okresu, zabezpieczenie w formie gwarancji zostaje unieważnione po upływie tego terminu, a zabezpieczenie w formie kaucji wraz z odsetkami powinno zostać zwrócone najemcy.

– Czy wynajmujący może podwyższyć czynsz?

Wysokość czynszu może zostać ustalona w stałej kwocie pieniężnej lub w kwocie uzależnionej od wysokości wskaźnika indeksacji (isl. vísitala). Kwota czynszu, która jest regulowana poziomem wskaźnika indeksacji, podlega zmianom w czasie trwania umowy najmu, bez konieczności zatwierdzania przez najemcę. Czynsz, który stanowi stałą kwotę, nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu bez zgody najemcy. Powszechną praktyką jest zmiana wysokości czynszu podczas odnawiania umowy najmu. Gdy umowa podpisywana jest na kolejny rok, cena najmu może zostać ustalona na nowo.