Stjórn Neytendasamtakanna 2020-2021

Stjórn er kosin til tveggja ára og er þannig skipuð:

Formaður:

Breki Karlsson 

Varaformaður:

Auður Alfa Ólafsdóttir

Ritari:

Sigurður Másson

Gjaldkeri:

Liselotte Widing

Aðrir í stjórn:

Guðjón Sigurbjartsson
Guðmundur Gunnarsson
Gunnar Alexander Ólafsson
Helga Margrét Marzellíusardóttir
Hildigunnur Hafsteinsdóttir
Pálmey Helga Gísladóttir
Sigurlína G Sigurðardóttir
Stefán Hrafn Jónsson
Þórarinn Stefánsson

 

Starfsreglur stjórnar Neytendasamtakanna

1. gr. Hlutverk stjórnar

Verkefni stjórnar er lýst í 18.gr. laga samtakanna (www.ns.is/log).
Í upphafi hvers kjörtímabils skal stjórn kjósa stjórnarmenn sem sinna störfum varaformanns, gjaldkera og ritara stjórnar. Öllum stjórnarmönnum er frjálst að bjóða sig fram í þau störf og ræðst atkvæðagreiðsla á því hver fær flest atkvæði.
Stjórn skal gegna störfum sínum af alúð og samviskusemi og fara eftir siðareglum stjórnar samtakanna.

 

2. gr. Hlutverk framkvæmdastjóra

Verkefni framkvæmdastjóra er lýst í 19. gr. laga samtakanna (www.ns.is/log). Stjórn annast ráðningu framkvæmdastjóra samtakanna og heyrir framkvæmdastjóri beint undir stjórn samtakanna. Framkvæmdastjóri gerir á hverju ári tillögu að rekstraráætlun næsta árs og ber hana undir stjórn til samþykktar. Allar skuldbindingar sem eru til þess fallnar að hafa áhrif á rekstrarhæfi samtakanna og ekki er gert ráð fyrir í rekstraráætlun þarf stjórn að samþykkja sérstaklega.

 

3. gr. Fundir stjórnar

Stjórnarfundum er lýst í 26. laga samtakanna (www.ns.is/log))
Á fundum stjórnar skal formaður leggja til þau mál og þau gögn sem þarf að fjalla um á fundinum. Fyrir hvern fund skal formaður, með rafrænum hætti, senda stjórn fundarboð með dagskrá fundarins og öll fundargögn skulu fylgja með fundarboði, nema ómögulegt sé að senda slík gögn samhliða fundarboði eða ef um trúnaðargögn er að ræða. Stjórnarmönnum er jafnframt heimilt að fara fram á það fyrir hvern fund stjórnar að tiltekin atriði skuli rædd.
Á fundum stjórnar skal framkvæmdastjóri tilkynna stjórn um fjárhagsstöðu samtakanna auk þess sem fjárhagsstaðan skal borin saman við rekstraráætlun. Mánaðarlega skal framkvæmdastjóri senda stjórn á rafrænan hátt yfirlit yfir stöðu bankareikninga, yfirlit yfir útistandandi kröfur næstu 30 daga og yfirlit viðskiptakrafna til greiðslu næstu 30 daga.
Fundargerð skal haldin um fundi stjórnar þar sem ákvörðunartökur eru rekjanlegar. Birta skal fundargerð á vefsíðu samtakanna, þó skal ekki birta upplýsingar um þau mál sem trúnaðar þarf að ríkja um. Bóka skal trúnaðarmál sérstaklega utan fundagerðar.
Á stjórnarfundum skal formaður leggja áherslu á að leggja fram mál án þess að stjórna útkomunni.
Ef mikið liggur við sem kallar á skjótar ákvarðanir er stjórn heimilt að afgreiða mál með rafrænum hætti sé það nauðsynlegt vegna eðli málsins enda liggi allar nauðsynlegar upplýsingar máls fyrir svo hægt sé að taka skynsamlega ákvörðun.

 

4. gr. Ábyrgð stjórnar

Um ábyrgð stjórnar Neytendasamtakanna á rekstri og starfsemi samtakanna er fjallað í 18. gr. laga samtakanna (www.ns.is/log). Stjórnarmenn eru ábyrgir fyrir því að góðir stjórnarhættir séu viðhafðir og skulu hafa eftirlit með því að samtökin geti staðið við skuldbindingar sínar.

 

5. gr. Hæfi og hagsmunatengsl

Um almennt hæfi stjórnarmanna til meðferðar einstakra mála fer samkvæmt almennum hæfisreglum stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og lögum Neytendasamtakanna, sér í lagi 5.gr., 17.gr. og 20.gr. Skal sá sem er vanhæfur ekki taka þátt í meðferð máls eða undirbúningi þess. Stjórnarmenn gæta sjálfir að hæfi sínu og skuldbinda sig til þess að gera formanni samtakanna viðvart ef þeir telja sig ekki hæfa til meðferðar máls. Stjórn er heimilt að meta hæfi viðkomandi stjórnarmanns ef vafi er um það hvort viðkomandi sé hæfur eður ei. Stjórnarmaður skal ekki taka ákvörðun sem varðar aðila tengda honum og hafi viðkomandi stjórnarmaður ekki talið sig vanhæfan til meðferðar slíks máls skal hann þó gera stjórn grein fyrir tengslum sínum og mun stjórn þá meta hæfi hans.
Stjórn þiggur ekki boðsferðir, gjafir eða styrki sem tengjast stjórnarsetu þeirra nema slíkt hafi skýrt gildi fyrir samtökin og hafi verið borið undir stjórnarfund. Ákvarðanir um þátttöku stjórnar- eða starfsmanna í boðs- eða kynnisferðum skulu teknar af stjórn.

 

6. gr. Þagnar- og trúnaðarskylda

Stjórnarmönnum ber að gæta þagnarskyldu um það sem þeir kunna að verða áskynja í störfum sínum og leynt á að fara. Stjórnarmenn skulu undirrita yfirlýsingu um trúnaðarskyldu þegar þeir taka sæti í stjórn samtakanna.

 

7. gr. Meðferð persónuupplýsinga

Þegar unnið er með persónulegar upplýsingar eða upplýsingar sem eru til þess fallnar að geta verið persónugreinanlegar, þ.e. upplýsingar sem rekja má beint eða óbeint til ákveðins einstaklings, skal farið með slíkt samkvæmt lögum um persónuvernd nr. 77/2000. Þegar ekki lengur er málefnaleg ástæða til þess að varðveita slík gögn, t.a.m. með vísan til laga um persónuvernd, skal þeim eytt.

 

8. gr. Fjármál

Meðferð fjármuna er samkvæmt viðurkenndum bókhalds- og reikningsskilavenjum og endurskoðun reikninga í höndum kjörinna skoðunarmanna og/eða löggiltra endurskoðenda. Upplýsingar um fjárhag og rekstur eru gegnsæjar, settar fram á einfaldan og skýran máta. Allar lánveitingar til stjórnarmanna, starfsmanna eða annarra aðila eru óheimilar.

 

9. gr. Fjölmiðlar og ábyrgð út á við

Formaður samtakanna kemur að jafnaði fram fyrir hönd samtakanna á opinberum vettvangi, t.a.m. í samskiptum við fjölmiðla. Þó skal leitast við að sýna breidd samtakanna og sérfræðiþekkingu starfsfólks samtakanna með því að starfsfólk svari fyrir sín sérfræðisvið þegar það á við.
Stjórnarmönnum, öðrum en formanni samtakanna, er heimilt að koma fram fyrir hönd samtakanna á opinberum vettvangi með samþykki formanns eða meirihluta stjórnar.

Reglur þessar taka þegar gildi.
Samþykkt á stjórnarfundi, 13. janúar 2021.