Siðareglur

Siðareglur Neytendasamtakanna taka til starfsemi samtakanna, sér í lagi starfa stjórnarmanna fyrir hönd samtakanna og annarra sem taka að sér trúnaðarstörf fyrir samtökin. Þær taka mið af siðareglum Almannaheilla, samtaka þriðja geirans. Siðareglur þessar birtast á heimasíðu Neytendasamtakanna. Stjórn og starfsfólki Neytendasamtakanna, þar með talið nefndarmönnum, eru kynntar þessar reglur í upphafi starfs síns fyrir félagið og staðfesta að þau fallist á að starfa eftir reglunum.

Tilgangur og markmið siðareglna

Að fanga í orð helstu þætti þeirra siðferðislegu gilda og ábyrgðar sem stjórnarmenn Neytendasamtakanna sýni í sínum störfum fyrir samtökin og í þágu neytenda á Íslandi.
Að veita Neytendasamtökunum stuðning í veigamiklu hlutverki sínu að vinna að hagsmunagæslu neytenda, stuðla að góðum starfsháttum og ríkari vitund um heiðarleika og sanngirni í verslun og þjónustu.
Að efla gagnsæi, góða stjórnarhætti og faglegt starf í þágu almennings.
Að veita stjórn og starfsmönnum viðmið um breytni og þá faglegu ábyrgð sem á þeim hvílir umfram lagalegar skyldur.
Að styrkja ímynd Neytendasamtakanna, viðhalda og auka traust almennings á starfi þeirra með því að upplýsa um gildi sem móta starfið.

Ábyrgð gagnvart almenningi, fjölmiðlum og samfélagi

Upplýsingar sem Neytendasamtökin veita skulu vera áreiðanlegar og gefa rétta mynd og samhengi þess sem verið er að kynna. Tölfræði og hugtök skulu vel skilgreind og stuðla að skýrum og réttum fréttaflutningi til almennings.
Neytendasamtökin starfa sjálfstætt að markmiðum sínum, með hagsmuni almennings, félagsmanna og skjólstæðinga sinna að leiðarljósi, án þrýstings frá eða skuldbindinga gagnvart stjórnvöldum, styrktaraðilum eða öðrum utanaðkomandi aðilum.
Neytendasamtökin hafa umhverfis- og samfélagssjónarmið að leiðarljósi í rekstri sínum og sýna með því gott fordæmi í umgengni við náttúru og samfélag.

Ábyrgð gagnvart félagsmönnum og skjólstæðingum

Neytendasamtökin bera ábyrgð á starfi sínu og sýna félagsmönnum, skjólstæðingum og öðrum virðingu og trúnað.
Áreiðanlegar og skýrar upplýsingar eru veittar fúslega og án óþarfa tafa. Notendum þjónustu eru gefnar aðgengilegar upplýsingar um alla þætti hennar og þeim auðveldað að nota hana.
Neytendasamtökin mismuna ekki þeim sem þeir eiga í samskiptum við hvorki á grunni þjóðernis, kyns, kynhneigðar, fötlunar, trúar, skoðana eða annars sem er ólíkt með fólki. Neytendasamtökin misnota ekki stöðu sína sem veitandi þjónustu til að misbjóða eða svíkja traust þeirra sem til þeirra sækja.

Ábyrgð stjórnar og starfsfólks

Stjórn og starfsfólk
– heldur tryggð við grunnstefnu, markmið, gildi og orðstír Neytendasamtakanna.
– viðhefur trúnað og nýta ekki trúnaðarupplýsingar sjálfum sér til framdráttar.
– veitir ekki fyrirgreiðslu vegna persónulegra tengsla eða vensla.
– sýnir öðrum virðingu, samstarfsvilja og stuðning og stuðla að framgangi verkefna.
– hlítir lögum og reglum sem samtökin starfa eftir
– viðhefur sjálfstæða og gagnrýna hugsun í störfum sínum með hagsmuni neytenda og samtakanna að leiðarljósi og láta ekki undan annarlegum þrýstingi.
– leitast við að vera upplýst um neytendamál og starf samtakanna.

Viðbrögð við brot á siðareglum

Vakni grunur um eða verði ljóst að siðareglur þessar hafi verið brotnar má hver sem þess verður var, tilkynna það stjórn Neytendasamtakanna. Skal stjórnin taka málið til umfjöllunar og afgreiðslu með hliðsjón af reglum þessum og lögum samtakanna.
Brjóti stjórnar- eða starfsmaður gegn siðareglum þessum skal hann í samráði við stjórn Neytendasamtakanna bæta fyrir brotið eins og hægt er með því að birta, leiðrétta upplýsingar eða gera aðra þá bragarbót sem þurfa þykir.
Þess skal gætt að sá sem leggur fram upplýsingar um ætlað brot á siðareglunum, beri ekki skaða af.

Reglur þessar taka þegar gildi.
Samþykkt á stjórnarfundi Neytendasamtakanna 13. janúar 2021

Takk fyrir áhugann!

 Þetta vefsvæði er kostað af árgjöldum félaga í Neytendasamtökunum.

Ef þú ert ekki þegar í samtökunum biðjum við þig að íhuga að ganga í þau. Árgjaldið er 7.900 kr.